سایت کالاپزشکی محیا ، با حضور آقای مهندس امیرصالحی در دفتر طراحی سایت دیگرسو افتتاح شد.

تخت سه شکن بیمارستانی
قیمت : 750/000
دستگاه قند خون ساده
قیمت :45/000
پد لا انگشتی
قیمت : 45/500
دستگاه ماینه
قیمت : 520/500
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست