کالا پزشکی محیا-محمد جواد غروی در نشت خبری پنجمین کنگره ملی واولین کنگره بین المللی فناوری نوین آزمایشگاهی اظهار داشت:در ارتباط با تجمیع آزمایشگاههای کشور دو سال پیش در وزارت بهداشت مباحثی مطرح شد ومعاون درمان وقت براین مسله پا فشاری کرد ولی از آنجاییکه در کشورما این بسترموضوع فراهم نبود.استقبال ازان به عمل نیامد

تخت سه شکن بیمارستانی
قیمت : 750/000
دستگاه قند خون ساده
قیمت :45/000
پد لا انگشتی
قیمت : 45/500
دستگاه ماینه
قیمت : 520/500
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست