پژمان محمدی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ازاداسلامی ارومیه گفت :انتن های BTSمرتبط با گوشی های تلفن همراه در دانشگاه ازاد اسلامی ساخته می شود

تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست